Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uuest aastast jõustusid muudatused nakkushaiguste tervisekontrollis

Ühe olulisema muudatusena kaob sellest aastast tööandjatel kohustus saata töötaja töötamise ajal korrapärasesse tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes, sealhulgas iga kahe aasta järel kopsude röntgenuuringule. Arvestades, et töötaja võib nakatuda ning haigestuda nakkushaigusesse mis tahes ajahetkel, ei ole võimalik määrata tõenduspõhist ajaperioodi, mille jooksul on töötajate regulaarne tervisekontroll nakkushaiguste suhtes otstarbekas ja vajalik.

Kuigi regulaarne tervisekontroll nakkushaiguste suhtes kaob, jääb tööandjal õigus saata töötaja täiendavasse tervisekontrolli vastavalt töökoha riskihindamise tulemustele. Vajadus riskihindamiseks ja täiendavaks tervisekontrolliks võib tekkida olukorras, kus tööprotsesside käigus on toimunud nakkuse levik, saastunud toodang või töökollektiivis ilmneb mõnel töötajal nakkushaigus. Sellisel juhul on asjakohane, et tööandja saadab vastavalt riskihindamise tulemusele töötaja või töötajad täiendavasse tervisekontrolli.

Nii tööandjatel kui ka töötajatel on oluline teada sedagi, et  kehtima hakanud muudatused kitsendavad tegevusvaldkondi, kus töötajate tervisekontroll nakkushaiguste suhtes on edaspidi ette nähtud.

Tervisekontrolli läbimine on jätkuvalt nõutav toitu ja joogivett käitlevate töötajate või toidu ja joogiveega kokkupuutuvate töötajate puhul. Kontrolli peavad läbima loomapidajad ja isikud, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega; õpetajad ja lasteasutuste töötajate ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuvad töötajad; abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajad; tervishoiutöötajad ning teised patsiendiga vahetult kokkupuutuvad tervishoiuasutuse töötajad; kliendiga vahetult kokkupuutuvad ilu- ja isikuteenuseid osutavad töötajad ja kõikidel eelpool loetletud tegevusaladel praktikat sooritavad või täiendusõppes osalevad õpilased, üliõpilased ja töötajad.

Nimetatud valdkondades töötavate isikute tervisekontroll enne tööle asumist on kohustuslik. Tervisekontrolli eesmärk on ennetada nakkushaiguste levikut klientidele, tarbijatele või patsientidele nakkusohtlike töötajate poolt tööprotsesside kaudu. Tervisekontroll on ette nähtud  töövaldkondades, mis võivad olla võimalike nakkushaiguste puhangute ja epideemiate tekkekohtadeks.

Võrreldes varem kehtinud seadusega antakse sellest aastast volitus teha tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes lisaks perearstile ka töötervishoiuarstile.

Ühe muudatusena oli soov selle aasta algusest asendada seni kasutusel olnud  eraldiseisev tervisetõendi vorm tervisekontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes e-tõendiga, aga e-tõendi  arendustegevus ei ole toimunud algse plaani kohaselt.  E-tõendi väljatöötamine on plaanis 2017. a. jooksul. Seega tuleb jätkata tervisetõendite väljastamist paberkandjal.

Palume perearstil ning töötervishoiuarstil nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbiviimisel lähtuda olemasolevast terviseameti juhisest ning väljastada tervisekontrolli läbimise kohta tervisetõend paberkandjal.