Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Kevadest kehtivad uued reeglid endokriinfunktsiooni kahjustavate ja kauapüsivate kemikaalide kindlaks tegemiseks

20. aprillil jõustus Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus kemikaalide klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta (CLP), millega kehtestatakse uued ohuklassid endokriinfunktsiooni kahjustavatele kemikaalidele ja kemikaalidele, mis keskkonnas ei lagune ja võivad kuhjuda elusorganismidesse, sattuda veeringesse ja ohustada joogivett.

Edaspidi saavad kemikaalide kasutajad täpsemat teavet ka nende mõjude kohta, vähendades seeläbi riske ainete ja segude kasutamisel. Teave kemikaalide mõju kohta inimese tervisele või keskkonnale edastatakse kemikaali märgistusel piktogrammide, vastavate ohulausete ja hoiatuslausete abil.

Uute reeglite kohaselt võivad kõik kemikaalide tootjad, importijad, allkasutajad ja tarnijad kemikaale klassifitseerida ja märgistada juba praegu, kuid kohustuslikuks muutuvad need uute ainete turule viimisel alates 1. maist 2025 ja enne seda kuupäeva turul olnud ainetele alates 1. novembrist 2026. Uusi turule viidavaid segusid tuleb uutesse ohuklassidesse klassifitseerima hakata alates 1. maist 2026 ja enne seda kuupäeva turul olnud segusid hiljemalt 1. maist 2028.

Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määruse (CLP-määruse) peamine eesmärk on tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse kõrge tase ning ainete, segude ja toodete vaba liikumine. Määrus kohustab ainete ja segude tootjaid, importijaid, allkasutajad ja tarnijaid nõuetekohaselt klassifitseerima, märgistama ning pakendama ohtlikke kemikaale enne nende turule viimist. Määrusega on sätestatud reeglid ainete ja segudega seotud ohtude kindlaks tegemiseks ja klassifitseerimiseks, et võimaldada kasutajatel teha teadlikke otsuseid ohtlike keemiatoodete ostmisel ja kasutamisel.  

*Endokriinsüsteemi moodustavad sisenõrenäärmed, mis toodavad organismis hormoone.

Lisainfo: