Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Euroopa Kemikaaliamet algatas avaliku arutelu biotsiidi toimeaine kolekaltsiferooli kohta

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) poolt on algatatud avalik arutelu, et koguda informatsiooni toimeaine kolekaltsiferooli (CAS nr: 67-97-0) tooteliik 14 (rodentitsiid) kohta. Avalik arutelu on avatud kuni 31. märts 2024.

Eesmärgiks on otsustada, kas toimeaine kolekaltsiferooli heakskiitmist uuendada ning kas see vastab biotsiidimääruse BPR artikkel 5(2) tingimustele.

Toimeainel kolekaltsiferoolil on endokriinseid häireid põhjustavad omadused, mis võivad avaldada inimestele kahjulikku mõju ning vastab BPR artikkel 5(1) punkti d väljajätmise kriteeriumile. Toimeained, mis vastavad väljajätmise kriteeriumitele, ei tohiks heaks kiita, välja arvatud juhul, kui on tõestatud, et antud toimeaine vastab vähemalt ühele BPR artikkel 5(2) tingimusele.

Seetõttu algatatakse avalik arutelu, et jõuda järeldusele, kas kolekaltsiferool (CAS nr: 67-97-0) vastab vähemalt ühele järgnevale tingimusele:

  • inimeste, loomade või keskkonna kokkupuute risk biotsiidis sisalduva kõnealuse toimeainega on tõepärase halvima juhu kasutustingimustes minimaalne, eelkõige seal, kus toodet kasutatakse suletud süsteemides või muudes tingimustes, mille eesmärk on välistada selle kokkupuude inimestega ja sattumine keskkonda;
  • on tõendatud, et toimeaine on hädavajalik inimeste ja loomade tervist või keskkonda ähvardava tõsise ohu ennetamiseks või ohjamiseks;
  • toimeaine heakskiitmata jätmine avaldaks liiga suurt negatiivset mõju ühiskonnale võrreldes aine kasutamisest tuleneva riskiga inimeste ja loomade tervisele või keskkonnale.

Otsustamisprotsessi jaoks on väga oluline huvitatud isikute osalemine selles avalikus arutelus, et koguda teavet, eriti sobivate alternatiivide olemasolu või puudumise kohta. Teave tuleb esitada koos põhjendustega, mitte lihtsalt väitega, et toimeainet on vaja või mitte. Avaliku arvamuse käigus kogutud teave tehakse avalikult kättesaadavaks.

Euroopa Komisjon koos liikmesriikidega võtavad kogutud teavet arvesse toimeaine kohta otsuse tegemisel. Teave tuleb esitada ECHA veebilehel oleva veebivormi kaudu. Avalikul arutelul arvamuse esitamisel on oluline järgida jaotises "Kuidas avalikule arutelule arvamusi esitada?" toodud juhiseid.