Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Milleks tegevusluba ja kuidas seda saada?

 

Tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, majandustegevuse üldosa seaduse ja teiste õigusaktide alusel antud õigus kehtestatud korras ning tingimustel osutada loas märgitud tervishoiuteenust.

 

 

Terviseameti register

 

TEGEVUSLUBADE LIIGID

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus sätestab viit erinevat liiki tegevusload:

 • perearsti nimistu alusel üldarstiabi osutamiseks;
 • kiirabiteenuse osutamiseks;
 • eriarstiabi (statsionaarne, ambulatoorne) osutamiseks;
 • iseseisvalt õendusabi osutamiseks;
 • iseseisvalt ämmaemandusabi (sh kodusünnitus) osutamiseks;

Tegevusluba annab õiguse osutada tervishoiuteenuseid tegevusloas märgitud tegevuskohas.

MENETLUSE AEG

Tegevusloa taotluse lahendab Terviseamet tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 60 päeva jooksul alates kõikide nõutud andmete esitamisest arvates. Esmase tagasiside saate hiljemalt taotluse esitamisele järgneval 3 tööpäeval.

Tegevusloa muutmise või üleandmise taotluse lahendab Terviseamet tegevusloa andmiseks sätestatud korras.

Enne eriarstiabi tegevusloa taotlemist kontrollige ehitisregistrist, kas ruumidele, kuhu tegevusluba taotlete, on kasutusotstarbeks märgitud ambulatoorse arstiabi osutamise hoone (haiglal vastavalt – haigla või vanglal vastavalt - kinnipidamiskoha haigla).
Kui ruumidel puudub vastav kasutusotstarve, siis Terviseamet tegevusloa taotlust menetlusse ei võta ja tagastab selle taotlejale.

Kui taotluses esinevad puudused või Terviseamet küsib taotlejalt lisaandmeid, siis on tegevusloa menetlus peatatud kuni küsitud andmete saamiseni.

Tegevusloa taotlemine

Andmed, mis on vaja esitada tegevusloa liigist olenemata

 • juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress). Teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist;
 • tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kohane nimetus ja kood;
 • tervishoiuteenuste loetelu, mille osutamiseks tegevusluba taotletakse;

Üldarstiabi osutamise tegevusluba (perearsti nimistu alusel)

JUHEND TERVISHOIUTEENUSTE TEGEVUSLOA TAOTLEMISEKS

Enne üldarstiabi tegevusloa taotlemist veenduge, et hoonele oleks väljastatud kasutusluba.

Tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada Terviseametile
(dokumendid saata e-posti aadressile info@terviseamet.ee):

1. Tegevusloa taotlemise avaldus - täida Wordi dokument (DOCX) või PDF-vorm (PDF)

2. Lisada järgmised dokumendid:

2.1. Ruumi meditsiinitehnoloogia projekt, sh ruumiplaan, milles on näha asukoha andmeid, ruumi nimetus/tähis, pindala, mõõdud ja sisseseade (kindlasti valamud, WC). Ruumiplaan peab olema esitatud hoone/korruse/korruse osa asendiplaanina, et on võimalik identifitseerida ruumi asukohta hoones. Ruumiplaani suurus M 1:100  või M 1:50.


Näidis ruumiplaanile kantud andmetest: mõõdud, pindala, tähised ja sisseseade

2.2. Ruumide kasutusõigust tõendavad dokumendid. Rendileping/tasuta kasutamise leping/ruumide omaniku kinnituskiri/väljavõte kinnistusregistrist hoone omandiõiguse kohta.

2.3. Tõend tervise infosüsteemiga andmevahetuseks esitatavatele nõuetele vastamise kohta.

2.4. Aparatuuri ja sisseseade loetelu. Nõuded on kehtestatud vastava määrusega.

Üldarstiabi tegevusloa taotlemiseks täida vorm » (XLSX)

Juhend vormide täitmiseks (PDF)

3. RIIGILÕIV

 • Riigilõiv tasutakse enne tegevusloa taotluse esitamist. Täpsem info riigilõivu tasumise kohta alajaotuses „riigilõiv“.
   

Terviseamet võib paluda tervishoiuteenuse tegevusloa taotlejal esitada täiendavaid andmeid, mis puudutavad näiteks personali, ruumis toimuvaid tööprotsesse ja tegevusi, nõudeid ruumile keskkonna, hügieeni või tööohutuse seisukohast või muid andmeid, mida amet peab oluliseks tegevusloa taotluse menetluses.

Tegevusloa taotluse lahendab Terviseamet tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 60 päeva jooksul alates kõikide nõutud andmete esitamisest arvates (vt menetlusskeem).

Dokumendid saata e-posti aadressile info@terviseamet.ee


MENETLUSSKEEM

Menetlusskeem

Eriarstiabi osutamise tegevusluba

JUHEND TERVISHOIUTEENUSTE TEGEVUSLOA TAOTLEMISEKS

Tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada Terviseametile
(dokumendid saata e-posti aadressile info@terviseamet.ee): 

1. Tegevusloa taotlemise avaldus - täida Wordi dokument (DOCX) või PDF-vorm (PDF)

2. Lisada järgmised dokumendid:

2.1. Ruumi meditsiinitehnoloogia projekt, sh ruumiplaan, milles on näha asukoha andmeid, ruumi nimetus/tähis, pindala, mõõdud ja sisseseade (kindlasti valamud, WC). Ruumiplaan peab olema esitatud hoone/korruse/korruse osa asendiplaanina, et on võimalik identifitseerida ruumi asukohta hoones. Ruumiplaani suurus M 1:100  või M 1:50.

Näidis ruumiplaanile kantud andmetest: mõõdud, pindala, tähised ja sisseseade
Näidis ruumiplaanile kantud andmetest: mõõdud, pindala, tähised ja sisseseade

2.2. Ruumide kasutusõigust tõendavad dokumendid. Rendileping/tasuta kasutamise leping/ruumide omaniku kinnituskiri/väljavõte kinnistusregistrist hoone omandiõiguse kohta.

2.3. Tervishoiutöötajate kinnituskirjad tervishoiuteenuse osutaja juurde tööle asumiseks. (DOCX)

2.4. Tõend tervise infosüsteemiga andmevahetuseks esitatavatele nõuetele vastamise kohta.

2.5. Hoone kasutusloa andmed. Ambulatoorsete ja statsionaarsete eriarstiabiteenuste taotlemisel peab olema tegevuskoha ruumidele väljastatud kasutusluba ambulatoorse arstiabi osutamise või haigla otstarbel.

2.6. Aparatuuri ja sisseseade loetelu. Nõuded on kehtestatud vastava määrusega tegevusalade ja teenuse liikide kaupa.

Nõuded ambulatoorsele infektsioonhaiguste teenusele » (XLSX)

Nõuded ambulatoorsele valuraviteenusele » (XLSX)

Nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks » (ZIP)

Nõuded meditsiinigeneetika teenusele » (XLSX)

Nõuded päevaraviteenusele » (XLSX)

Nõuded suu-näo- ja lõualuukirurgiateenustele » (XLSX)

3. RIIGILÕIV

 • Riigilõiv tasutakse enne tegevusloa taotluse esitamist. Täpsem info riigilõivu tasumise kohta alajaotuses „riigilõiv“.
   

Terviseamet võib paluda tervishoiuteenuse tegevusloa taotlejal esitada täiendavaid andmeid, mis puudutavad näiteks personali, ruumis toimuvaid tööprotsesse ja tegevusi, nõudeid ruumile keskkonna, hügieeni või tööohutuse seisukohast või muid andmeid, mida amet peab oluliseks tegevusloa taotluse menetluses.

Tegevusloa taotluse lahendab Terviseamet tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 60 päeva jooksul alates kõikide nõutud andmete esitamisest arvates (vt menetlusskeem).

Dokumendid saata e-posti aadressile info@terviseamet.ee

MENETLUSSKEEM

Menetlusskeem

Kiirabiteenuse osutamise tegevusluba

JUHEND TERVISHOIUTEENUSTE TEGEVUSLOA TAOTLEMISEKS

Tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada Terviseametile
(dokumendid saata e-posti aadressile info@terviseamet.ee):

1. Tegevusloa taotlemise avaldus - täida Wordi dokument (DOCX) või PDF-vorm (PDF)

2. Lisada järgmised dokumendid:

2.1. Ruumi meditsiinitehnoloogia projekt, sh ruumiplaan, milles on näha asukoha andmeid, ruumi nimetus/tähis, pindala, mõõdud ja sisseseade (kindlasti valamud, WC). Ruumiplaan peab olema esitatud hoone/korruse/korruse osa asendiplaanina, et on võimalik identifitseerida ruumi asukohta hoones. Ruumiplaani suurus M 1:100  või M 1:50.


Näidis ruumiplaanile kantud andmetest: mõõdud, pindala, tähised ja sisseseade

2.2. Ruumide kasutusõigust tõendavad dokumendid. Rendileping/tasuta kasutamise leping/ruumide omaniku kinnituskiri/väljavõte kinnistusregistrist hoone omandiõiguse kohta.

2.3. Tervishoiutöötajate kinnituskirjad tervishoiuteenuse osutaja juurde tööle asumiseks (DOCX).

2.4. Tõend tervise infosüsteemiga andmevahetuseks esitatavatele nõuetele vastamise kohta.

2.5. Hoone kasutusloa andmed. Ambulatoorsete ja statsionaarsete eriarstiabiteenuste taotlemisel peab olema tegevuskoha ruumidele väljastatud kasutusluba ambulatoorse arstiabi osutamise või haigla otstarbel.

2.6. Aparatuuri ja sisseseade loetelu. Nõuded on kehtestatud vastava määrusega tegevusalade ja teenuse liikide kaupa.

Nõuded kiirabiteenusele (XLSX)

3. RIIGILÕIV

 • Riigilõiv tasutakse enne tegevusloa taotluse esitamist. Täpsem info riigilõivu tasumise kohta alajaotuses „riigilõiv“.
   

Terviseamet võib paluda tervishoiuteenuse tegevusloa taotlejal esitada täiendavaid andmeid, mis puudutavad näiteks personali, ruumis toimuvaid tööprotsesse ja tegevusi, nõudeid ruumile keskkonna, hügieeni või tööohutuse seisukohast või muid andmeid, mida amet peab oluliseks tegevusloa taotluse menetluses.

Tegevusloa taotluse lahendab Terviseamet tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 60 päeva jooksul alates kõikide nõutud andmete esitamisest arvates (vt menetlusskeem).

Dokumendid saata e-posti aadressile info@terviseamet.ee


MENETLUSSKEEM

Menetlusskeem

Iseseisvalt õendusabi osutamise tegevusluba

JUHEND TERVISHOIUTEENUSTE TEGEVUSLOA TAOTLEMISEKS

Enne tegevusloa taotlemist veenduge, et hoonele oleks väljastatud kasutusluba.

Tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada Terviseametile

(dokumendid saata e-posti aadressile info@terviseamet.ee):

1. Tegevusloa taotlemise avaldus - täida Wordi dokument (DOCX) või PDF-vorm (PDF)

2. Lisada järgmised dokumendid:

2.1. Ruumi meditsiinitehnoloogia projekt, sh ruumiplaan, milles on näha asukoha andmeid, ruumi nimetus/tähis, pindala, mõõdud ja sisseseade (kindlasti valamud, WC). Ruumiplaan peab olema esitatud hoone/korruse/korruse osa asendiplaanina, et on võimalik identifitseerida ruumi asukohta hoones. Ruumiplaani suurus M 1:100  või M 1:50.

Näidis ruumiplaanile kantud andmetest: mõõdud, pindala, tähised ja sisseseade
Näidis ruumiplaanile kantud andmetest: mõõdud, pindala, tähised ja sisseseade

2.2. Ruumide kasutusõigust tõendavad dokumendid. Rendileping/tasuta kasutamise leping/ruumide omaniku kinnituskiri/väljavõte kinnistusregistrist hoone omandiõiguse kohta.

2.3. Tervishoiutöötajate kinnituskirjad tervishoiuteenuse osutaja juurde tööle asumiseks (DOCX).

2.4. Tõend tervise infosüsteemiga andmevahetuseks esitatavatele nõuetele vastamise kohta.

2.5. Aparatuuri ja sisseseade loetelu. Nõuded on kehtestatud vastava määrusega tegevusalade ja teenuse liikide kaupa.

Nõuded koolitervishoiuteenuse osutamiseks (XLSX)

Nõuded koduõendusteenuse osutamiseks (XLSX)

Nõuded õe vastuvõtuteenuse osutamiseks (XLSX)

Nõuded iseseisva statsionaarse õendusabiteenusele (XLSX)

3. RIIGILÕIV

 • Riigilõiv tasutakse enne tegevusloa taotluse esitamist. Täpsem info riigilõivu tasumise kohta alajaotuses „riigilõiv“.
   

Terviseamet võib paluda tervishoiuteenuse tegevusloa taotlejal esitada täiendavaid andmeid, mis puudutavad näiteks personali, ruumis toimuvaid tööprotsesse ja tegevusi, nõudeid ruumile keskkonna, hügieeni või tööohutuse seisukohast või muid andmeid, mida amet peab oluliseks tegevusloa taotluse menetluses.

Tegevusloa taotluse lahendab Terviseamet tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 60 päeva jooksul alates kõikide nõutud andmete esitamisest arvates (vt menetlusskeem).

Dokumendid saata e-posti aadressile info@terviseamet.ee

MENETLUSSKEEM

Menetlusskeem

Iseseisvalt ämmaemandusabi (sh kodusünnitus) osutamine

JUHEND TERVISHOIUTEENUSTE TEGEVUSLOA TAOTLEMISEKS

Enne tegevusloa taotlemist veenduge, et hoonele oleks väljastatud kasutusluba.

Tervishoiuteenuste osutamise tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada Terviseametile

(dokumendid saata e-posti aadressile info@terviseamet.ee):

1. Tegevusloa taotlemise avaldus - täida Wordi dokument (DOCX) või PDF-vorm (PDF)

2. Lisada järgmised dokumendid:

2.1. Ruumi meditsiinitehnoloogia projekt, sh ruumiplaan, milles on näha asukoha andmeid, ruumi nimetus/tähis, pindala, mõõdud ja sisseseade (kindlasti valamud, WC). Ruumiplaan peab olema esitatud hoone/korruse/korruse osa asendiplaanina, et on võimalik identifitseerida ruumi asukohta hoones. Ruumiplaani suurus M 1:100  või M 1:50.

Näidis ruumiplaanile kantud andmetest: mõõdud, pindala, tähised ja sisseseade

Näidis ruumiplaanile kantud andmetest: mõõdud, pindala, tähised ja sisseseade

2.2. Ruumide kasutusõigust tõendavad dokumendid. Rendileping/tasuta kasutamise leping/ruumide omaniku kinnituskiri/väljavõte kinnistusregistrist hoone omandiõiguse kohta.

2.3. Tervishoiutöötajate kinnituskirjad tervishoiuteenuse osutaja juurde tööle asumiseks (DOCX).

2.4. Tõend tervise infosüsteemiga andmevahetuseks esitatavatele nõuetele vastamise kohta.

2.5. Aparatuuri ja sisseseade loetelu. Nõuded on kehtestatud vastava määrusega tegevusalade ja teenuse liikide kaupa.

 • Iseseisva ämmaemandusabi puhul lähtuda määrusest Nõuded ämmaemandusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele
 • kodusünnitusabi osutamiseks ämmaemanda pädevust tõendavad dokumendid ja dokumentaalselt tõendatud:
 • praktilise töö kogemus sünnitusabi osutamisel sünnitusabi osutaja juures vähemalt 150 sünnituse vastuvõtmisena viimase viie aasta jooksul või sellele vastav kutsekvalifikatsiooni tase;
 • Eesti Ämmaemandate Ühingu poolt tunnustatud esitamise hetkel kehtiv tõend vastsündinu elustamise teoreetilise ja praktilise koolituse läbimise kohta;
 • Eesti Ämmaemandate Ühingu poolt tunnustatud esitamise hetkel kehtiv tõend täiskasvanu elustamise teoreetilise ja praktilise koolituse läbimise kohta;

Nõuded ambulatoorse ämmaemandusabiteenuse osutamiseks (XLSX)

Nõuded kodusünnitusabi teenusele (XLSX)

3. RIIGILÕIV

 • Riigilõiv tasutakse enne tegevusloa taotluse esitamist. Täpsem info riigilõivu tasumise kohta alajaotuses „riigilõiv“.
   

Terviseamet võib paluda tervishoiuteenuse tegevusloa taotlejal esitada täiendavaid andmeid, mis puudutavad näiteks personali, ruumis toimuvaid tööprotsesse ja tegevusi, nõudeid ruumile keskkonna, hügieeni või tööohutuse seisukohast või muid andmeid, mida amet peab oluliseks tegevusloa taotluse menetluses.

Tegevusloa taotluse lahendab Terviseamet tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 60 päeva jooksul alates kõikide nõutud andmete esitamisest arvates (vt menetlusskeem).

Dokumendid saata e-posti aadressile info@terviseamet.ee


MENETLUSSKEEM

Menetlusskeem

Riigilõiv

Tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa väljastamine

 • Perearsti nimistu alusel üldarstiabi osutamise tegevusloa puhul 145 eurot iga tegevuskoha kohta;
 • Kiirabi osutamise tegevusloa puhul 195 eurot iga teeninduspiirkonna kohta;
 • Haiglavälise eriarstiabi osutamise tegevusloa puhul 145 eurot iga tegevuskoha kohta;
 • Iseseisvalt õendusabi osutamise tegevusloa, välja arvatud iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamise tegevusloa puhul 87 eurot iga tegevuskoha kohta;
 • Iseseisvalt statsionaarse õendusabi osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 505 eurot;
 • Iseseisvalt ämmaemandusabi osutamise tegevusloa puhul 145 eurot iga tegevuskoha kohta;

 

Haiglas eriarstiabi osutamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt haigla liigist:

 •  kohaliku haigla puhul 505 eurot;
 •  üldhaigla puhul 730 eurot;
 •  keskhaigla puhul 1050 eurot;
 •  piirkondliku haigla puhul 1460 eurot;
 •  erihaigla puhul 505 eurot;
 •  taastusravihaigla puhul 505 eurot.

 

Haiglas eriarstiabi osutamise tegevusloa täiendamine uue erialaga või tegevuskoha muutmine

 • 145 eurot ühe eriala kohta, kuid mitte üle  ülalpool nimetatud riigilõivumäära vastava haigla liigi kohta;

 

Rekvisiidid

Saaja: Rahandusministeerium

Kohustuslik viitenumber 2900082333

Riigilõivu tasumisel tuleb makse selgitusse märkida toiming, mille eest ja isik, kelle eest riigilõiv tasutakse.

 • SEB pank             EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank           EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
 • LHV Pank            EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
 • Luminor pank      EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
   

Riigilõivud on kehtestatud Riigilõivuseadusega (§ 287 - § 292).

Tegevusloa muutmine

Millal on tegevusloa muutmine vajalik?

Tegevusloa muutmist tuleb taotleda tervishoiuteenuse osutajal kellel muutub:

 • tegevusloa kontrolliese (st nõuete kogum, mille täitmine on tegevusloa andmise eelduseks);
 • tervishoiuteenus või siirata lubatud elund;
   

Muutmisel esitavad andmed:

 • tegevusloa omaja üldandmed;
 • muudetava tegevusloa number;
 • andmed iga muudatuse kohta;
 • iga tegevuskohaga seotud tervishoiuteenuste loetelu muutus;
 • eraldi märkida, millisest tegevuskohast või tervishoiuteenusest soovitakse loobuda;
 • kui lisandub uus tegevuskoht, tuleb taotleda uut tegevusluba.

Dokumendid saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@terviseamet.ee

Tegevusloa üleandmine

Tegevusloa üleandmist tuleb taotleda 30 päeva jooksul kui tervishoiuteenuse osutajal tekib tervishoiuteenuse jätkamise õigus seoses ettevõtte:

 • jagunemisega;
 • ühendamisega;
 • ümberkujundamisega;
 • võõrandamisega/omandamisega:
 • muul MsüS § 44-50 toodud alusel.

Tegevusloa üleandmiseks esitab tegevusloa üleandmist taotlev isik Terviseametile taotluse, milles tõestab vara üleandmise-vastuvõtmise aktiga või ostu-müügilepinguga tegevusloa omandamist ning esitab Tervise Infosüseemiga liidestumise lepingu ja tervishoiutöötajate nimekirja.
 

Taotluses esitatavad andmed:

 • tegevusloa omaja üldandmed;
 • tegevuslubade numbrid;
 • majandustegevuse jätkamise õigust kinnitavad dokumendid või väljavõtted nendest;
 • tegevusloa kontrolliesemesse kuuluva vara ülemineku kinnitus;
 • kinnitus, vajadusel dokumentaalselt tõendatult, et täidetud on muud tervishoiuteenuse osutamiseks kehtestatud nõuded;
 • ettevõtte võõrandamisel/omandamisel tuleb esitada ka tegevusloa senise omaja nõusolek tegevusloa üleandmiseks (võib sisalduda ettevõtte võõrandamise lepingus).

Dokumendid saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@terviseamet.ee

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine taotleja soovil

Kui te soovite teile väljastatud tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa kehtetuks tunnistamist, siis palun esitage taotlus järgneva informatsiooniga:

 • Tegevusloa omaja üldandmed;
 • Tegevusloa number;
 • Selgelt väljendatud soov tervishoiuteenuse osutamisest loobumiseks.

Dokumendid saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@terviseamet.ee