Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

 Kuidas me hoiame Teie eraelulist teavet?

 

Terviseameti tegevus on avalik ja materjalidega meie tegevuse ning teenuste kohta saab tutvuda Terviseameti veebilehe ning avaliku dokumendiregistri kaudu. Puhkused, lähetused ja majandusdokumendid on leitavad Riigitöötaja iseteenindusportaali kinnitusdokumentide avalikust registrist, valides asutuseks Terviseamet.  

Kui Te võrgulehelt vajalikku teavet ei leidnud, esitage teabenõue

Töö käigus koguneb meile isikuandmeid, sh tundlikku ja eraelulist teavet (näiteks kui olete meile esitanud selgitustaotluse või märgukirja või olete osaline terviseameti poolt läbiviidavas menetluses).

Lisaks on terviseameti haldusalas mitmed riiklikud andmekogud, mis teie isikuandmeid hoiustavad ja töötlevad (nt nakkushaiguste infosüsteem ja laborite infosüsteem).

Riiklikud andmekogud on loodud seaduse alusel avaliku ülesande täitmiseks. Riiklike andmekogude põhimäärused on avaldatud Riigi Teatajas. Põhimäärus sätestab, mis eesmärgil, mis andmeid ja kui kaua töödeldakse.

Isikuandmetele ligipääsu on seadus kitsendanud. Oma sisemise töökorraldusega püüame tagada teie eraelu puutumatuse.   

 

Teie õigused oma andmetega seoses

Teil on õigus tutvuda andmetega, mis teie kohta on kogutud.

Selleks esitage digitaalselt allkirjastatud taotlus terviseametile aadressil [email protected] või omakäeliselt allkirjastatud taotlus paberil aadressil Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn. 

Vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul arvates taotluse saamisest. Erandjuhtudel võime vastamise kuupäeva pikendada.

Andmed väljastame vastavalt soovile kas paberil või elektrooniliselt. Andmete väljastamise eest paberil võime alates 21. leheküljest küsida tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest (v.a juhul, kui seadusega on teabe väljastamise eest ette nähtud riigilõiv).

Keeldume andmete väljastamisest, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • kahjustada riiklikku julgeolekut;
  • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist;
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Kui meil ei ole teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda oma andmete kasutamise piiramist või kustutamist.

Oma õiguste kasutamine on tasuta. Juhul kui taotlus on põhjendamatu või korduv võime taotluse menetlemise eest küsida tasu või keelduda meetme rakendamisest. Sellisel juhul on meil kohustus põhjendada, miks me leiame, et taotlus on põhjendamatu või ülemäärane.

Kõigis isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste kohta terviseametis, saate vastuse meie andmekaitsespetsialistilt kirjutades aadressile [email protected].

Patsiendiportaaliga seotud küsimuste korral palume pöörduda Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoe poole telefonil +372 794 3943 (7.00-22.00) või elektronposti aadressil [email protected].

 

Selgitustaotlusele, märgukirjale, teabenõudele vastamine

Teie isikuandmeid kasutame teile vastamiseks. Pöördumised registreeritakse dokumendihaldussüsteemis ning edastatakse vastamiseks vastavalt tööjaotuskavale.  Kui pöördumises toodud asjaolude selgitamiseks tuleb esitada järelepärimisi teistele isikutele või asutustele, ei avaldata teie kohta rohkem isikuandmeid kui päringu täitmiseks vaja.

Kui olete saatnud meile selgitustaotluse/märgukirja/teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna hiljemalt 5 tööpäeva jooksul (v.a kohtule kohtumenetluse seaduse alusel). Edastamisest  informeeritakse ka teid.

Sõltumata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutuse-siseselt oma töökvaliteedi hindamiseks. Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma nimedeta.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad üldjuhul hävitamisele.  

 

Veebilehe külastamine

Kui külastate meie veebilehte ja tutvute sealse infoga, piirduvad teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed teie poolt kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega ning kasutame neid üksnes isikustamata kujul. Andmeid kogume ja säilitame selle kohta, millist võrgulehe osa te külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal võrgulehte arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks.

 

Tööle kandideerimine

  • Terviseamet ei säilita tööle kandideerimisega seotud dokumente kauem kui konkursi toimumise aja jooksul. 
  • Kandidaatide avaldusi dokumendiregistrisse ei kanta. 
  • Avalikustamisele ei kuulu teave inimese osalemise kohta konkursil.
  • Teave kandidaadi ametisse nimetamise kohta on avalik.
 

Isikuandmetega seotud rikkumine

Kui terviseametis toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis saadame sellekohase teatise seisukoha võtmiseks Andmekaitse Inspektsioonile. Kindlasti võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada.

Kui rikkumise tulemusena tekib teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis antakse teile sellest teada. Teavituse eesmärk on võimaldada teil võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.  

Teiega seotud elektroonilise teabe avaldamine avaandmetena

Osa teiega seotud teabest on elektroonilisel kujul. Terviseamet kogub teavet seadusega asutusele pandud ülesannete täitmiseks. Meie käes olevale infole kohaldub avaliku teabe seadus, mis näeb ette, et võrgulehel ja avalikes andmekogudes olevat juurdepääsupiiranguta teavet võib igaüks taaskasutada oma ärilistes või muudes erahuvides. Taaskasutamiseks saab teavet masinloetavana alla laadida ning segada kokku mujalt kogutud teabega. 

 

Ohuprognoosid 

 

Ettekirjutused ja trahviotsused

Jõustunud ettekirjutused alates novembrist 2013 on leitavad SIIT.