Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Sotsiaalasutuste elukeskkonna järelevalve

 

Terviseamet teostab sotsiaalasutuste elukeskkonna üle järelevalvet rahvatervise seaduse alusel kehtestatud määruste järgi, kontrollides tervisekaitsenõuete täitmist lapsehoidudes, asenduskodudes, üld- ja erihooldekodudes.

Terviseohutuse hinnangu, mis on vajalik asutusele tegevusloa saamiseks, väljastab Terviseamet. Tegevusloa väljastab Sotsiaalkindlustusamet.
 

SOTSIAALTEENUSED, MILLE PUHUL TULEB TERVISEAMETILT TAOTLEDA TERVISEKAITSENÕUETELE VASTAVUSE HINNANG:

  1. lapsehoiuteenus
  2. asendushooldusteenus, välja arvatud asendushooldusteenuse osutamine hooldusperes
  3. turvakoduteenus
  4. väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
  5. igapäevaelu toetamise teenus
  6. toetatud elamise teenus
  7. kogukonnas elamise teenus
  8. ööpäevaringne erihooldusteenus
  9. sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

 

Terviseohutuse hinnang

Terviseohutuse hinnang on oluline asutusele tegevusloa saamiseks ja selle hinnangu väljastab Terviseamet. Tervisekaitsenõuetele vastavuse hinnangu taotlemiseks tuleb teenuse pakkujal esitada terviseohutuse hinnang (veebivorm) »

Elektrooniliselt täidetavale taotlusvormile palume koheselt juurde lisada ka vajalikud dokumendid. Info nõutud dokumentide kohta leiate käesoleval lehel asuvast teenusestandardist „Hinnangute väljastamine sotsiaalteenuste tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta (DOC)“.

Juhime tähelepanu, et elektrooniliselt täidetud terviseohutuse hinnangu taotlust ei võeta menetlusse, kui sellele ei ole lisatud juurde teenusstandardis nimetatud vajalikke dokumente.

 

Hoolekandeasutuste teabepäevade salvestus

„Euroopa Sotsiaalfondi vahendid REACT-EU COVID-19 mõjude leevendamiseks“ projekti tegevusena korraldas Terviseamet novembris hoolekandeasutustele teabepäevad Tartus (22.11) ja Tallinnas (25.11). Teabepäevade sihtrühmaks olid üldhoolekandeasutuste juhid, hooldusjuhid, õendusteenuse osutajad ning Terviseameti regionaalosakondade inspektorid. 

Salvestus Tallinna teabepäevalt on järelvaadatav Terviseameti Youtubest 2023. aasta lõpuni.

Tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi raames elluviidava projekti „Euroopa Sotsiaalfondi vahendid REACT-EU COVID-19 mõjude leevendamiseks“ tegevusest  “Sotsiaalhoolekandeasutuste toimepidevuse suurendamine (sh infektsioonialane nõustamine ja jõustamine).”

 

2020. aastast alates kehtib tegevusloa nõue ka väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele ja turvakoduteenusele, mis tähendab, et tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada teenuse pakkujal ka terviseohutuse hinnang (veebivorm), mille teenuse pakkuja peab taotlema Terviseametilt.

Sotsiaalhoolekande seaduse § 151 lg 4 nõue (tegevusluba üldhooldekodule) rakendus aastal 2020 vastavalt sama seaduse § 184 lõike 7 järgi: käesoleva seaduse § 22 lõiked 3 ja 4, § 36 lõige 2 ning § 151 punktid 3 ja 4 jõustusid 2020. aasta 1. jaanuaril.

Informatsioon, kuidas esitada taotlus terviseohutuse hinnangu saamiseks Terviseametile ning milliseid dokumente nõutakse, on toodud failis Teenusstandard "Hinnangute väljastamine sotsiaalteenuste tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta" (PDF).

 

INFO

* Päevane hooldamis- ja rehabiliteerimisteenus, sealhulgas eakate päevahoiuteenus – rakenduvad sotsiaalministri 03.04.2002 määruse nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ nõuded (alus: määrus nr 58 § 1 lg 3).

* Nõuded mängutoale - tervisekaitsenõudeid mängutubadele kehtestatud ei ole. Ruumide ja teenuse jaoks, millele ei ole riiklikult nõudeid kehtestatud, kehtib tarbijakaitseseaduse § 9 lõige 1 üldine nõue: kaup ja teenus peavad vastama kehtestatud nõuetele, olema sihipärasel kasutamisel ohutud tarbija elule, tervisele ja varale ning selliste omadustega, mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab. Tarbijale müüdav kaup või osutatav teenus peab vastama lepingutingimustele seaduses sätestatu kohaselt.Seadmeid ja mänguasju tuleb kasutada vastavalt nende tootja poolsetele kasutusjuhenditele. Järelevalvet mängutubade üle teeb Terviseamet, kui esitatakse konkreetne, mitteanonüümne kaebus mängutoa kohta. Lähtutakse tarbijakaitseseaduse § 9 lõige 1 üldisest nõudest, et teenus peab olema tarbija tervisele ohutu. Soovitame mängutubade pidajatel lugeda lasteaedadele mõeldud Vabariigi Valitsuse  06.10.2011 määrust nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/111102011003),  sotsiaalministri 24.09.2010 määrust nr 61“ Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele päevakavale“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/13360326) ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.09.2010 määrust nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/13356520?leiaKehtiv), kuna mängutubade ja lasteaedade sihtrühm on samaealised lapsed. Määruse nr 131 §12 lg 4 alusel laste mänguasjad peavad olema eakohased ning neid tuleb puhastada ja pesta vastavalt määrdumisele. Mänguasjad peavad vastama toote nõuetele vastavuse seaduse ning majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr 57 kinnitatud nõuetele.