Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Teavitamine klassifitseerimis- ja märgistusandmikku

 

Vastavalt CLP määruse artiklile 40 on ainete tootjad ja importijad, kes viivad turule aine,

  • mis vastab ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumidele ja viiakse turule kas puhasainena või segu koostisainena, mille sisaldus segus ületab CLP määruse I lisas sätestatud sisalduse piirväärtusi, millest tingituna on segu klassifitseeritud ohtlikuks,
  • või mis kuulub registreerimisele vastavalt REACH määrusele,

kohustatud teatama Euroopa Kemikaaliametile andmed aine kohta klassifitseerimis- ja märgistusandmikusse lisamiseks sõltumata aine kogusest. Ainest ei ole vaja teavitada, kui see on REACH määruse kohaselt juba registreeritud koos CLP määruse kriteeriumidele vastava klassifikatsiooni ja märgistusega või kui teavitaja on sellest juba varem teavitanud.

Klassifitseerimis-ja märgistuse teate esitamine

 

Turule viidud ohtlikest ainetest peab teavitama ühe kuu jooksul pärast nende turule viimist!

Teavitamisel tuleb esitada järgmine teave:

  • aine turule viimise eest vastutava teavitaja andmed;
  • aine identifitseerimisandmed;
  • aine klassifikatsioon vastavalt CLP määrusele;
  • põhjendus selle kohta, kui aine ei ole klassifitseeritud teatavatesse ohuklassidesse;
  • konkreetsed sisalduse piirväärtused või korrutustegurid ja nende põhjendused;
  • aine märgistuselemendid koos kindlaks määratud täiendavate ohulausetega.
 

Euroopa kemikaaliameti klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas »