Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Märgistamine

 

CLP-määrusega nähakse ainete ja segudega seotud ohtudest teavitamiseks ette kaks vahendit, milleks on märgistus ja ohutuskaardid. Märgistus on ainus vahend tarbijate teavitamiseks, kuid sellega võib juhtida ka töötajate tähelepanu põhjalikumale teabele, mis on esitatud ainete ja segude ohutuskaartidel.

Kemikaali märgistus peab olema liikmesriigi ametlikus keeles.

 

Kohustuslikud märgistuselemendid

 

1. Tarnija nimi, aadress ja telefoninumber

 

2. Nimikogus 

 • Elanikkonnale tarnitavate ainete või segude pakendil peab olema märgitud kogus.
   

3. Tootetähis 

 • AINE:
  •   nimetus
  •   tunnuskood (EC number, CAS-number)
 • SEGU:
  •   kaubanimi või nimetus,
  •   kõikide segus sisalduvate ainete nimetused, mis tingivad segu klassifitseerimise tervisele ohtlikuks
    

4. Ohupiktogrammid 

 • Märgistusel esitatakse asjakohane ohupiktogramm (ohupiktogrammid), mille eesmärk on anda asjaomase ohu kohta konkreetset teavet.
 • Ohupiktogrammid vastavad I lisa punktis 1.2.1 ja V lisas kehtestatud nõuetele, kui artiklis 33 ei ole sätestatud teisiti.
 • Iga klassifikatsiooni kohta ette nähtud ohupiktogrammid on esitatud tabelites, milles märgitakse iga I lisas esitatud ohuklassi puhul nõutavad märgistuselemendid.
   

5. Tunnussõna

 • Märgistus sisaldab asjakohast tunnussõna vastavalt ohtliku aine või segu klassifikatsioonile.
 • Iga klassifikatsiooni puhul kasutatav tunnussõna on esitatud tabelites, milles on märgitud iga I lisa 2.–5. osas sätestatud ohuklassi puhul nõutavad märgistuselemendid.
 • Kui märgistusel kasutatakse tunnussõna „ettevaatust”, ei kasutata märgistusel tunnussõna „hoiatus”.
   

6. Ohulaused

 • Märgistus sisaldab asjakohast ohulauset vastavalt ohtliku aine või segu klassifikatsioonile.
 • Iga klassifikatsiooni puhul nõutavad ohulaused on esitatud tabelites, milles on märgitud iga I lisa 2.–5. osas sätestatud ohuklassi puhul nõutavad märgistuselemendid.
 • Kui aine on loetletud VI lisa 3. osas, kasutatakse märgistusel selle osa kandele vastava klassifikatsiooni puhul nõutavat ohulauset koos lõikes 2 viidatud ohulausega muude klassifikatsioonide puhul, mida see kanne ei hõlma.
 • Ohulaused sõnastatakse kooskõlas III lisaga.
   

7. Hoiatuslaused

 • Märgistusel esitatakse asjakohased hoiatuslaused.
 • Hoiatuslaused valitakse lausete seast, mis on esitatud I lisa 2.–5. osa tabelites, milles on märgitud iga ohuklassi märgistuselemendid.
 • Hoiatuslaused valitakse vastavalt IV lisa 1. osas sätestatud kriteeriumidele, võttes arvesse ohulauseid ja aine või segu kavandatavat või kindlaksmääratud kasutusala või -alasid.
 • Hoiatuslaused sõnastatakse kooskõlas IV lisa 2. osaga.
   

8. Lisateave


Kohustuslik lisateave peab olema märgistusel:

 • II lisa 1. osa ja 2. osa (EUH-laused)

 • Teistest EL seadustest tulenevad nõuded: näiteks detergendimäärus, BPR, LOÜ direktiiv

 • Unikaalne koostise tähis (UFI kood)

Mittekohustuslik lisateave võib olla märgistusel:

 • Vastavalt tarnija soovile (nt  kasutusjuhised)

 • Ei tohi tõmmata tähelepanu eemale  kohustuslikest märgistuselementidest ega olla nendega vastuolus