Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Kohustused

 
  • Tootjad, importijad ja allkasutajad (segu tootjad) peavad ained ja segud klassifitseerima;
  • Tarnijad peavad märgistama ja pakendama vastavalt CLP nõuetele;
    (Tarnija on ainet (nii ainena kui segu koostises) või segu turule viiv mistahes tootja, importija, allkasutaja või levitaja)
  • Tootjad ja importijad teavitavad ainete klassifikatsioonidest ECHA C&L andmikku;
  • Importijad ja allkasutajad teavitavad MTKd;
  • Teatud ohuklasside osas on ainete klassifikatsioonid vaja ühtlustada.