Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Toimeained

 

Uued toimeained

„Uus toimeaine” on toimeaine, mis ei olnud turul 14. mai 2000. aasta seisuga biotsiidi toimeainena muul eesmärgil kui teaduslik, toote- ja tehnoloogiaalane uurimis- ja arendustegevus.

Olemasolevad toimeained

„Olemasolev toimeaine” on toimeaine, mis oli turul 14. mai 2000. aasta seisuga biotsiidi toimeainena muul eesmärgil kui teaduslik, toote- ja tehnoloogiaalane uurimis- ja arendustegevus.

Heakskiidetud toimeained

Heakskiidetud toimeainete ja tooteliikide kombinatsioonid leiab ECHA kodulehelt.

Euroopa Komisjoni heakskiitmise ja mitteheakskiitmise otsused avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Toimeained ülevaatamisprogrammis

Ülevaatamisprogrammis olevad toimeained leiab määruses (EL) 2022/825, 17. märts 2022, millega muudetakse delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist) II lisa. 

Ülevaatamisprogrammis olevaid toimeaineid sisaldavatele biotsiididele tuleb turul kättesaadavaks tegemiseks taotleda registreerimistunnistus.

 

Artikkel 95

 

Alates 1. septembrist 2015 ei tohi biotsiidi, mis koosneb toimeainest või sisaldab või tekitab toimeainet, teha turul kättesaadavaks, välja arvatud juhul, kui toimeaine tarnija või toote tarnija on selliste tooteliikide puhul, kuhu toode kuulub, kantud biotsiidimääruse Artikkel 95 nimekirja, mis on väljastatud Kemikaaliameti (ECHA) lehel.

Antud nimekirja kantakse isikud, kes toodavad või impordivad toimeainet eraldi või biotsiidides ("toimeaine tarnija") või kes toodavad või teevad turul kättesaadavaks biotsiidi, mis koosneb toimeainest või sisaldab või tekitab seda ("toote tarnija") ja nad on ECHAle esitanud kas toimeaine täieliku toimiku, toimeaine täieliku toimiku teabekasutusnõusoleku või viite toimeaine täielikule toimikule, mille kõik andmekaitseperioodid on lõppenud ning ECHA on selle heaks kiitnud.

Eesti biotsiidi tootjale tähendab see seda, et nad peavad veenduma, et nende biotsiidis kasutatav(ate) toimeaine(te) tootja(d) on kantud Artikli 95 nimekirja.

Alates 1. septembrist 2015 peavad kõik registreerimistunnistuse või loa taotlejad esitama loa taotlusel toimeaine tootja andmed, kes tarnib neile toimeainet ning kes on kantud eelpool mainitud nimekirja selles tooteliigis, kuhu toode kuulub.

Kõik kehtiva registreerimistunnistuse või loa omanikud, kes juba teevad biotsiide turul kättesaadavaks, peavad alates 1. septembrist 2015 veenduma ja olema valmis esitama ametile tõendid, et nende toimeaine tarnija on lisatud artikkel 95 nimekirja selles tooteliigis, kuhu toode kuulub. Terviseamet aktsepteerib dokumendis „CA-May15-Doc.4.13 - Annex - Final - Article 95 implementation and enforcement.doc“ sisalduvaid vorme, mida täites tõendab toimeaine tootja/tarnija, et kohustused seoses artikkel 95-ga on täidetud. Soovitame deklaratsioonid esimesel võimalusel täita ja olla valmis neid esitama. 

Eesti biotsiidi toimeaine tootja peab Artikli 95 nimekirja pääsemiseks esitama ECHAle:

  • biotsiidimääruse II lisa või vajaduse korral direktiivi 98/8/EÜ IIA lisa nõuetele vastava toimiku või
  • punktis a osutatud toimiku teabekasutusnõusoleku või
  • viite punktis a osutatud toimikule, mille kõik andmekaitseperioodid on lõppenud

ECHA kodulehel on toodud juhised ja selgitused Artikli 95 kohta.