Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Tubakatoodetega seotud keelud

 

Tubakatooteid reguleerib Eestis tubakaseadus, mis võtab üle nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta.

Suitsetada või elektroonilist sigaretti ei tohi tarvitada:

 • laste hoolekandeasutuse ruumides ja asutuse piiratud maa-alal;

 • lasteaia, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, avatud noortekeskuse või noorte püsilaagri ja noorte projektlaagri ruumides ning nende piiratud maa-alal;

 • apteegis;

 • ettevõtte tootmis- ja laoruumis;

 • kaupluse ja rändkaupluse müügisaalis;

 • toitlustusettevõttes (v.a eraldi suitsetamiseks mõeldud ruumis);

 • ettevõttes, kus teenindatakse kliente (välja arvatud majutusettevõttes);

 • sportimiseks ettenähtud ruumis;

 • riietusruumis ja tualettruumis, kui need ei ole erakasutuses;

 • ühistranspordi ootekojas, reisijate ootesaalis ja reisiterminalis;

 • sõitjateveoteenuse osutamiseks kasutatavas sõidukis (v.a rong, reisilaev);

 • tanklaeva, kütusemahuti või tankuri vahetus läheduses;

 • tule- või plahvatusohtlike kemikaalide läheduses, tule- või plahvatusohtlike ruumidega objektil, ohtlike veoste laadimise kohas, pealelaadimist ootavate saadetiste lähedal, seisva veoüksuse juures ja veoüksuses;

 • lõhkematerjali lao territooriumil, lõhkematerjali hoidmiskohast laeval kuni 20 meetri kaugusel, pürotehniliste toodete lao ruumides või lõhkematerjali sisaldava laskemoona läheduses;

 • kaevanduse kaeveõõntes, lambikodade ja laadimislaudade ruumides ning šahtisuudmele lähemal kui 20 meetrit;

 • padrunite laadimisel püssirohu läheduses, relvahoidlas, relvalaos või relvaruumis;

 • metsas ja muu taimestikuga kaetud alal tuleohtlikul ajal;

 • jalakäijate tunnelis;

 • korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis.