Infomaterjalid ja sihtuuringud

Loe keskkonnatervise andmebaasi alusel koostatud aruannet, mis sisaldab ülevaadet keskkonnatervise seisukorra kohta Eestis.

Kinnipidamisasutused

Sihtuuring "Toidunormid kinnipidamisasutustes". Terviseamet 2015

Lasteasutused

Sihtuuringu  Initiates file download"Lapsehoiuteenuse vastavus tervisekaitsenõuetele" kokkuvõte, Terviseamet 2017
Sihtuuringu "Asenduskoduteenuse vastavus tervisekaitsenõuetele" kokkuvõte, Terviseamet 2017
Sihtuuringu „Isikliku hügieeni tagamise tingimused koolides“ kokkuvõte. Terviseamet, 2016
Sihtuuring „Legionella bakterite esinemine lasteasutustes ja ujulates”. Terviseamet 2016
Sihtuuring „Uute koolide ja lasteasutuste siseõhu kvaliteet”. Terviseamet 2016
Sihtuuring "Koolide tehisvalgustuse seisund" Terviseamet 2015
Sihtuuring „Koolieelse lasteasutuse mänguväljakute terviseohutuse seisundi hindamine”. Terviseamet 2015
Sihtuuring „Mänguasjade terviseohutuse hindamine sõimerühmades”. Terviseamet 2015
School environment: Policies and current status. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), uuring 2015
Sihtuuring „Tervislikel põhjustel teisiti toituvate laste toitlustamine lasteaias“. Terviseamet 2015
2013. a sihtuuringu „Kooli päevakava ja õppekorraldus. Ranitsa (koolikoti) raskus” kokkuvõte. Terviseamet 2015
Liiklusmüra koolide hoonestatud alal ja lisa 1. Terviseamet, sihtuuringu hinnang 2015
Siseõhu saasteainete piirnormid erinevates Euroopa maades. Keskkonnatervise uuringute keskus ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ 2015
Soojustatud ja soojustamata koolimajade siseõhu kvaliteedi uuring Tallinnas. Keskkonnatervise uuringute keskus ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ 2015
Soovitused tervislikuks kooli keskkonnaks Euroopas. SINPHONIE (Schools Indoor Pollution and Health Observatory Network in Europe) 2014
Euroopa koolides tervisliku keskkonna saavutamise suunised. SINPHONIE 2014
Sihtuuring 2013. a „Koolilaste menüü mitmekesisuse hindamine“. Terviseamet 2014
Kooli päevakava ja õppekorraldus. Ranitsa (koolikoti) raskus. Terviseamet, sihtuuringu kokkuvõtte 2009-2010
Koolieelsete lasteasutuste tervistedendav keskkond. Tervisekaitseinspektsioon, pilootuuring 2009
Koolisööklate menüü ning puhvetite kaubavaliku mitmekesisuse analüüs. Tervisekaitseinspektsioon, sihtuuring 2009
Allergiat ennetav keskkond. Tervisekaitseinspektsioon, pilootuuring 2008
Kooliõpilaste toitumine Virumaa ja Tartumaa koolides 2007. aastal. Tervise Arengu Instituut, Tervisekaitseinspektsioon, Tartu Tervishoiu kõrgkool, raport 2007

Siseõhk

Ebameeldiva lõhna põhjustest uutes või renoveeritud lasteasutustes. Terviseameti keskkonnatervise osakond, 2014
Hoone sisekliima ja energiatõhusus Tartu koolide ja Valga lasteaia „Kaseke“ näitel. Janika Laht, magistritöö, 2010
Hallituskahjustuste likvideerimine peale veekahjustust. professor Urve Kallavus, TTÜ materjaliteadlane, 2010
Eluruumide õhutemperatuurist ja teistest sisekeskkonna parameetritest hügieeni aspektist ja seadusandlusest lähtuvalt. Aino Kerde, 2009
Ruumiõhu sündroom. Leena Albreht, kursusetöö 
Mis on hallitus? prof. Urve Kallavus TTÜ materjaliuuringute keskusest
Sisekliima Õpitulemus Tööviljakus - Tallinna Tehnikaülikool, 2015

Ujulad ja supluskohad

Legionella bakterite esinemine majutusettevõtetes ja ujulates, sihtuuringu kokkuvõte. Terviseamet 2015
Basseinivett tuleb kontrollida kogu aeg. Geidi Rõõm. Järva Teataja 15.03.2012
Eesti avalike ujulate vee kvaliteet, basseinivee kvaliteedi tõstmise ja ohutuse suurendamise teed. Kristina Fuks-Kuus. Magistritöö, 2009
Vaba ja seotud kloori sisalduse mõõtmine basseinides. Tervisekaitseinspektsiooni sihtuuring 2009
Sinivetikad: kes nad on ja miks nad on ohtlikud. Reet Laugaste. Ettekanne, 2008
Joogivee puhastid. Urmas Vill. Ettekanne, 2008
Veetöötlusseadmed alates 1997. aastast. Miridon OÜ. Ettekanne, 2008
Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis. Kea Kiidjärv. Ettekanne, 2008
Ülevaade Tartu ujulatest. Valantina Orav. Magistriprojekt, 2002

 

Vaata ka: Kasulikke viiteid

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 7 juuni 2018 17:01