Detergent

Detergent on puhastamiseks ettenähtud toode, mille puhastavaid omadusi on eesmärgipäraselt arendatud ja uuritud ning mille põhikoostisaineteks on pindaktiivsed ained.

Alates 8. oktoobrist 2005. a turule lastavatele detergentidele ja nende käitlemisele kohaldatakse Euroopa parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004, 31. märts 2004, detergentide kohta (Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents)

Muudatused

Komisjoni määrus (EÜ) nr 907/2006, 20. juuni 2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta selle III ja VII lisa kohandamiseks (Commission Regulation (EC) No 907/2006)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1336/2008, 16. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (Regulation (EC) No 1336/2008 of the European Parliament and of the Council)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 219/2009, 11. märts 2009, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas - Kontrolliga regulatiivmenetlusega kohandamine – 2. osa (Regulation (EC) No 219/2009 of the European Parliament and of the Council)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 551/2009, 25. juuni 2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta selle V ja VI lisa (pindaktiivsete ainete erand) kohandamiseks (Commission Regulation (EC) No 551/2009)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 259/2012, 14. märts 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004 selles osas, mis käsitleb fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamist kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites ja kodumajapidamises kasutatavates nõudepesumasinate pesuvahendites (Regulation (EU) No 259/2012 of the European Parliament and of the Council)

Konsolideeritud versioon Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta (Consolidated version of Regulation (EC) No 648/2004)

 

Kemikaaliseaduse § 7 lõike 2 pt 4 alusel on Terviseamet pädev riigiasutus, kelle ülesandeks on täita haldusfunktsioone ja teha haldustoiminguid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta alusel.

Kemikaaliseaduse § 15 lõike 41 alusel peab detergentide turule laskmise eest vastutav isik esitama Terviseametile Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruse 648/2004/EÜ detergentide kohta artikli 9 punktis 3 nimetatud teabe koostisosade andmelehe.

Andmelehed saata elektroonilises vormis Mürgistusteabekeskusele
e-posti aadressil info|ä|16662.ee või postiga aadressile:  Terviseamet
                                                                                                         Mürgistusteabekeskus
                                                                                                         Gonsiori 29
                                                                                                         10147 Tallinn, Eesti

Tootjad teevad oma ettevõtte veebilehel kättesaadavaks koostisosade loetelu.

 

Detergendid Euroopa Komisjoni veebilehel

Detergendid REACH määruse valguses

Detergendi turustamise erandi taotlemine

Lisainfo

Allergeensed lõhnaained

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 14 aprill 2014 16:04